3D-Win / Editointi / Tekstit

Avainsanat: Editointisäännöt

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 11.02.2019, Mikko SyrjäTekstin editointitoiminnolla voidaan editoida olemassa olevia tekstejä ja luoda uusia. Toiminnon yläosa poikkeaa hieman muista editointitoiminnoista. Tekstipisteelle annetaan koodin sijasta kooditiedoston fonttilistassa määritelty fontti ja sen alapuolella oleva iso kenttä on itse tekstiä varten. Teksti voi olla myös monirivinen. Kaikki muut tekstipisteellä mahdollisesti olevat ominaisuudet ovat Data-välilehdellä, joka noudattaa yleisiä ominaisuuksien editointisääntöjä.

Toiminto vaihtaa hakutavaksi Hiiren ja teksti voidaan osoittaa mistä tahansa sen kohdasta. Kun teksti aktivoidaan editoitavaksi, sen väri vaihtuu ja referenssipisteeseen piirretään vihreä risti. Jos editoitavalla tekstillä on sivusiirtoa, piirretään myös aina viiteviiva referenssipisteestä tekstiin.

Oikean reunan Merkit-painikkeella aukeaa lista, johon voidaan lisätä usein käytettyjä vakiotekstejä ja -merkkejä. Kun listan valinta hyväksytään Ok-painikkeella, valittu teksti tuodaan tekstikenttään kursorin kohdalle.

Koodi-painikkeella voidaan hakea fontti toiselta tekstiltä samalla tavalla kuin pisteen editoinnin koodin haussa. Painikkeen pikavalikon Kaikki-toiminto toimii hieman eri tavalla kuin muilla kohteilla. Se hakee toiselta tekstiltä kaikki muut tiedot paitsi itse tekstin. Painikkeen pikavalikossa on erikseen Teksti-toiminto, jolla haetaan pelkkä teksti toiselta tekstipisteeltä. Kaikissa tavoissa hakutavaksi vaihtuu hiiri ja osoitettavan kohteen on oltava teksti.

Uusi-painikkeella luodaan uusi teksti ja Poista-painikkeella editoitavaksi valittu teksti poistetaan.


Geometria

Ensimmäisellä XYZ-välilehdellä on tekstin geometriaan liittyvät asiat kuten koordinaatit ja suuntakulma T-kentässä. A- ja B-kentät ovat käytössä poikki- ja pituusleikkausten teksteissä. Koordinaattien Kopioi- ja Liitä-painikkeet toimivat kuten pisteen editoinnissa. Siirrä-painikkeen aktivoimassa siirtotilassa osoitetaan tekstin referenssipisteen paikka ja Kierrä-painikkeen kiertotilassa tekstin suunta. Kiertotilassa näytetään myös katkoviiva referenssipisteestä hiiren sijaintiin. Suunta-painikkeella voidaan editoitavan tekstin suuntaa kääntää vakioaskelin samalla tavalla kuin pisteen symbolin suuntaa.

Suuntakulman viereiseen kenttään voidaan antaa erikseen tekstin pystykulma, jolla teksti saadaan tarkalleen viivan suuntaiseksi kolmioulotteisessa näkymässä. Oletuksen kulma on nolla eli tekstit ovat vaakatasossa.

Teknisesti ohjelman tekstit ovat hajapisteitä, joilla on TEXT-niminen ominaisuus. Tällä ominaisuudella voi sitten olla piirtotietoa kuten koko tai väri. Tekstipisteet tallennetaan muista pisteitä erilliseen pistelistaan, mutta jos Hakutapa-asetus Tekstit on päällä, niitä voidaan käsitellä normaaleilla hakutavoilla. Poikki- ja pituusleikkauksiin Tekstit tallentuvat samalle 9-pinnalle kuin haetut karttapisteet. Monirivisillä teksteillä rivinvaihto on tallennettu pystyviivana.


Tekstin ulkoasu

Teksti-välilehdeltä löytyvät tekstin ulkoasuun vaikuttavat asiat. Koko ja väri voidaan antaa täällä tekstikohtaisesti. Jos ne ovat nollia, käytetään kooditiedoston fonttimäärittelyn arvoja. Jos fonttimäärittelyäkään ei löydy, käytetään pisteen esityksen kokoasetusta ja mustaa väriä. Siirrä- ja Kierrä-painikkeet ovat samat kuin XYZ-välilehdellä.

Asemointi määrää tekstin referenssipisteen sijainnin suhteessa tekstiin. Arvot 1-12 toimivat oheisen kuvan mukaan. Arvolla 15 etsitään tekstistä desimaalipistettä ja pyritään paikoittamaan teksti niin, että desimaalipiste osuu mahdollisimman lähelle referenssipistettä. Tämä siirtyy muihin järjestelmiin (esim. CAD-tiedostot) asemointina 5 eli ei välttämättä pysy aivan kohdallaan.

Monirivisillä teksteillä asemoinnit 4-6 ovat ensimmäisen rivin alareunassa. Kaikki muut asemoinnit sijaitsevat monirivisen tekstiblokin kulmissa tai reunojen puolivälissä.

Siirtoparametreilla dXY tai dAB voidaan tekstiä siirtää kauemmas sen referenssipisteestä. Näiden siirto tapah-
tuu samoin kuin itse pisteen siirto: Siirto-painike käynnistää siirtotilan ja hiirellä voidaan osoittaa tekstin uusi
sijainti suhteessa referenssipisteeseen. Tämä eroaa Siirrä-painikkeesta, jolla siirretään tekstin referenssipistettä.

Jos Suhteellinen-rasti on päällä, siirto tehdään tekstin kulman suuntaan ja parametrit ovat aina matemaatti-
sessa järjestyksessä (oikealle, ylös) riippumatta siitä ovatko ne metrejä vai millimetrejä. Välilehden yläkulman otsikkona on tällöin dAB. Jos asetus ei ole päällä siirtoparametrit vaikuttavat koordinaattiakseleiden suunnassa ja otsikkona on dXY. Jos Metrit-rasti on päällä eli siirtoarvot ovat metrejä, parametrien järjestys on sama kuin tiedoston koordinaateilla (yleensä pohjoinen, itä). Jos asetus ei ole päällä, arvot ovat millimetrejä ja ne esitetään aina matemaattisessa järjestyksessä (oikealle, ylös). Asetuksen vaihtaminen kääntää arvot tarvittaessa senhetkisen paperimittakaavan mukaan.

Viiteviiva-asetuksella piirretään viiva referenssipisteestä tekstiin käyttäen kooditiedoston fonttimäärittelyssä olevaa viiteviiivakoodia ja tyyliä. Nollaa-painikkeella tyhjennetään siirtoparametrit.


Tekstin lisäys

Uusi-painike luo oletuksena uuden tyhjän tekstin ja siirtyy Siirrä-tilaan paikan osoittamista varten. Normaalit tekstin siirron säännöt ovat voimassa. Paikan osoittamisen ja tekstin syöttämisen jälkeen uusi teksti kuitataan Tallenna-painikkeella. Jos uuden tekstin luonnin alkaessa jokin teksti oli editoinnissa aktiivisena, uusi teksti saa oletuksena sen fonttikoodin. Muussa tapauksessa koodi on erikseen annettava. Shift-näppäimen kanssa Kopioi-toiminto tekee täyden kopion editoinnissa aktiivisena olevasta tekstistä.


Mittaus

Mittaus-välilehdellä voidaan laskea rajamittoja tai muita arvoja kahden pisteen välillä. Listasta valitaan mitattava arvo ja mahdollinen yksikkö. Desimaalit-asetus määrää desimaalien määrän. Tähti käyttää ohjelman käyttöliittymäasetuksissa määrättyjä desimaalien määriä valitun arvon tyypin mukaan (koordinaatti, kulma tai kaltevuus).

Kuten muillekin teksteille, luotaville mittateksteille voidaan käyttää joko kooditiedoston fonttikoodia tai eriksen määrättyjä kokoa tai väriä. Koska mittateksti lasketaan annettujen pisteiden puoliväliin, toimii asemointi 8 yleensä parhaiten. Luotuja tekstejä voidaan jälkeenpäin editoida normaalisti.

Oletuksena luodaan mittateksti kahden osoitetun pisteen välille ja se on tallennettava erikseen. Automaattitallennus-asetus tallentaa tekstin automaattisesti osoittamisen jälkeen. Jatkuva-asetuksella toiminto muistaa edellisen pisteen ja laskee mitan siitä osoitettuun pisteeseen. Tämä toimii erityisesti Taiteviiva-hakutavan kanssa, jolloin mitat lasketaan osoitetun viivan kaikille pisteväleille.

Mittaus toimii myös taiteviivassa olevien kaarien kanssa. Matkat ja kaltevuudet lasketaan kaarta pitkin. Suunta lasketaan kaaren puolivälin tangentin mukaan.


Toiminnon ohjesivu: Editoi tekstejä

Lue lisää: Ominaisuuksien editointi

Lue lisää: Pisteen editointi

  • No labels