3D-Win / Editointi

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen.

Julkaistu: 21.01.2019, Mikko SyrjäOminaisuustietojen editointi toimii samalla tavalla kaikentyyppisten kohteiden kanssa. Editointitoimintojen toinen välilehti on aina nimeltään Data ja siellä näytetään listassa kohteen ominaisuustiedot poislukien perinteisesti koodikenttinä tunnetut ominaisuudet, jotka näytetään omissa kentissään toimintojen yläosassa. Data-välilehden otsikossa näytetään listassa olevien ominaisuuksien määrä suluissa.

Listassa näytetään ensin kaikille editoinneille yhteisessä TopDataList-erikoisasetuksessa määrätyt ominaisuudet. Oletuksena nämä ovat T1, T2, T3, T4 ja T5. Ensimmäiset neljä näytetään kuitenkin oletuksena yläosan koodikentissä eli listassa niistä näkyy vain T5. Sen jälkeen tulevat kooditiedostossa pisteen koodille määritellyt ominaisuudet ja lopuksi muut pisteellä olevat ominaisuudet. Erikoisasetuksessa ja kooditiedostossa koodille määritellyt ominaisuudet listataan aina, vaikka ne pisteeltä puuttuisivatkin. Arvo näillä on silloin tyhjä. Kooditiedostossa määriteltyjä kaikille yhteisiä ominaisuuksia ei listassa näytetä, ellei ominaisuus löydy joko pisteeltä tai TopDataList-asetuksen määrittelystä.

Selauspainikkeet koodikenttien vieressä avaavat koodilistan hakua varten. Oletuksena avataa lista kooditiedostosta tai systeemitiedostosta sen mukaan kummasta koodi löytyy. Ctrl-näppäimellä listaa voidaan vaihtaa. Shift-näppäimen kanssa luodaan lista aktiivisen tiedoston koodeista ja Alt-näppäimen kanssa elementtilistan kaikkien tiedostojen koodeista. Kenttään manuaalisesti syötetty arvo astuu voimaan, kun kentästä poistutaan. Tällöin myös Data-välilehden ominaisuuslista päivittyy. Piste- ja viivanumerokentissä selaus hakee tiedoston suurinta arvoa seuraavan numeron.

Yläosan kolme alempaa koodikenttää ovat oletuksena Pinta (T1), Viiva (T2) ja Tunnus (T4). Niiden nimet haetaan kooditiedoston yleisistä ominaisuuksista. Selauspainikkeet Alt-näppäimen kanssa avaavat listan, josta näiden tilalle voidaan valita jotkin muut ominaisuudet. Listassa näytetään kooditiedostossa määritellyt yleiset ominaisuudet sekä editoitavalta kohteelta löytyvät ominaisuudet. Alkuperäiset T1, T2 ja T4 siirtyvät näytettäväksi ominaisuuslistassa.

Jos kentän arvo ei mahdu siihen kokonaan, näytetään oletuksena arvon alkuosa. Tämä voidaan väliaikaisesti vaihtaa arvon loppuosaksi aktivoimalla kenttä ja painamalla Insert-näppäintä. Asemointi on voimassa kunnes editointitoiminto suljetaan.Listan vasemmassa reunassa on ominaisuuden tunnus tai nimi, jos se on tiedossa. Nimi voi tulla kooditiedoston määrittelystä (esim. Halkaisija, DIAMETER) tai yleisesti tunnetuilla ominaisuuksilla ohjelman omista käännöksistä (esim. A-mitta, CRD_A). Kooditiedostossa määriteltyjen ominaisuuksien nimen eteen laitetaan kaksoispiste erottamaan ne muista ominaisuuksista. Toisessa sarakkeessa on ominaisuuden arvo. Jos kohteella on tallennettuna vain ominaisuuden indeksi ja kooditiedoston ominaisuusmäärittelyn arvojoukosta löytyy sitä vastaava tosiarvo, näytetään molemmat (esim. 2=Pultti).

Viemällä hiiren kursori koodikentän tai ominaisuusrivin päälle saadaan esiin vihjeteksti, joka näyttää ominaisuuden tiedot kokonaisuudessaan. Listan rivejä voi myös kopioida joko pikanäppäimellä Ctrl-C tai hiiren toisen näppäimen pikavalikolla. Ctrl-C yksin kopioi koko rivin. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan vain ominaisuuden koodi ja Alt-näppäimen kanssa ominaisuuden arvo.Listalta puuttuvien ominaisuuksien lisäys tapahtuu Lisää-painikkeella. Painikkeen pikavalikon Kopioi-toiminnolla voidaan tehdä kopio listan valitusta ominaisuudesta. Editoi-painikkeella voidaan listan valitun ominaisuuden arvoa editoida samalla tavalla kuin uuden ominaisuuden lisäämisessä. Poista-painikkeella voidaan poistaa listan valittu ominaisuus. Painikkeen pikavalikon Kaikki-toiminnolla poistetaan pisteen kaikki listassa näkyvät ominaisuudet. Ylhäällä koodikentissä näytettäviä ominaisuuksia ei kuitenkaan tyhjätä.

Näytä-painikkeella voidaan näyttää pisteellä ominaisuutena oleva liitetiedosto. Liitteenä olevat rasterikuvat näytetään ohjelman sisäisessä liiteikkunassa ja kaikki muut tiedostotyypit käyttöjärjestelmän asetuksissa tiedostopäätteelle määrätyllä ohjelmalla. Painikkeen pikavalikon Kaikki-toiminnolla näytetään pisteen kaikki liitetiedostot ohjelman sisäisessä liiteikkunassa. Rasterikuvat näkyvät siellä suoraan kuvina ja muille tiedostotyypeille näytetään vakiokuva, jota klikkaamalla tiedosto avataan käyttöjärjestelmän asetusten mukaisessa ohjelmassa.

Oikeassa reunassa olevalla Koodi-painikkeella voidaan ominaisuuksia hakea toiselta kohteelta. Oletuksena haetaan vain koodi ja Shift-näppäimen kanssa kaikki ominaisuudet. Lähin piste -hakutavalla koodi tai ominaisuudet haetaan pisteeltä ja Hiiri-hakutavalla lähimmältä viivalta.


Lisäys ja editointi

Lisättävän ominaisuuden tunnus annetaan joko suoraan kirjoittamalla tai valitsemalla kooditiedostosta selauspainikkeella. Oletuksena haetaan kooditiedoston yleisestä ominaisuuslistasta. Shift-näppäimen kanssa haetaan koodikohtaisesta ominaisuuslistasta ja Ctrl-näppäimen kanssa systeemikooditiedoston yleisestä ominaisuuslistasta.

Editoitaessa olemassa olevaa ominaisuutta voidaan sen tunnusta vaihtaa vain, jos ominaisuus on vain kohteella. TopDataList-erikoisasetuksessa tai kooditiedostossa määritetyn ominaisuuden nimeä ei voi vaihtaa, vaan ominaisuus on poistettava ja uusi lisättävä erikseen.

Jos ominaisuus on määritelty kooditiedostossa, näytetään arvolistassa mahdolliset arvot. Jos määrittely ei salli muita arvoja, on arvokenttä harmaa ja arvo on valittava listalta. Muussa tapauksessa arvo voidaan kirjoittaa kenttään suoraan. Jos listassa on erikseen indeksi ja tosiarvo yhtäsuuruusmerkillä erotettuna, tallennetaan pisteelle vain indeksi. Arvo-kentän selauspainike avaa kooditiedoston ominaisuusmäärittelyn editoitavaksi, mikäli ominaisuudelle sellainen löytyy.Alareunan Minimi- ja Maksimi-kentissä voi olla kooditiedoston määrittelyn mukaiset minimi- ja maksimiarvot numeerisille ominaisuuksille sekä mahdollinen oletusarvo. Kenttien alapuolisilla painikkeilla kukin näistä voidaan hakea ominaisuuden arvoksi. Minimi- ja maksimiarvot tarkistetaan ominaisuuden arvoa muutettaessa ja rajojen ulkopuolisten arvojen antaminen estetään.

Merkit painikkeella voidaan arvoon hakea erikoismerkkejä ja vakiotekstejä listasta. Lista on yhteinen kaikille ominaisuuksien ja tekstien editoinneille eli sinne lisätyt vakiotekstit näkyvät automaattisesti muissakin toiminnoissa.

OIkean reunan muolla painikkeilla voidaan ominaisuuden arvoksi hakea liitetiedosto, makro, väriarvo tai päivämäärä. Liitetiedosto haetaan normaalilla tiedoston avauksella ja arvoksi sijoitetaan suhteellinen polku. Jos haetaan liitetiedosto samasta hakemistosta, missä editoitava tiedosto on, arvoksi tulee vain liitetiedoston nimi (esim. kuva.png). Jos liitetiedosto on alihakemistossa, arvoksi tulee alihakemisto ja tiedoston nimi (esim. hakemisto/kuva.png).Makro valitaan listasta ja oletuksena sen arvo lasketaan, kun ominaisuus kuitataan hyväksytyksi OK-painikkeella (esim. #ID -> 1234). Jos jostain syystä itse makron halutaan tallentuvan ominaisuuden arvoksi, on käytettävä OK-painiketta Shift-näppäimen kanssa. Pisteryhmän editoinnissa tallentuu poikkeuksellisesti oletuksena makro itse, koska sen arvo lasketaan erikseen jokaiselle ryhmän kohteelle.

Väri-painikkeella voidaan arvoksi hakea joko RGB-väriarvo tai Ctrl-näppäimen kanssa kooditaulukon väri-indeksi. Päivä-painikkeella puolestaan haetaan päivämäärä oletusmuodossa D.M.YYYY. Shift-näppäimen kanssa haketaan tämä päivä ja Ctrl-näppäimen kanssa ISO-standardin mukainen aikaleima.


Ominaisuuksien editointi merkkaa kohteen editoiduksi, mutta ei automaattisesti tallenna sitä. Jos editointitoiminnosta yritetään poistua tai vaihtaa editoitavaa kohdetta, ohjelma varmistaa tallennetaanko muutokset.


Toiminnon ohjesivu: Ominaisuuden editointi

Toiminnon ohjesivu: Makrot

Lue lisää: Pisteryhmän editointi

  • No labels