Versio 6.6.4 (08/2020):

 • LandXML/InfraModel muutoksia:
  • Korjattu koodauksen käsittely, kun luetaan murtoviivoina olevat geometrialinjat taiteviivoina.
  • Poistettu asetuksista InfraModel-rasti, InfraModel versio valitaan nyt versiolistasta.
  • Versiolistassa on nyt erikseen versio InfraModel 4.0.3, joka toimii myös Leican kanssa.
  • PlanFeatures-osioista luetaan nimi oikein tiedoston GROUP-ominaisuuteen.
  • Kirjoittaa IM_footing-, IM_cable-, IM_railing- ja IM_fence-tyyppiset PlanFeature-kohteet:
   • Tunnistetaan pakollisista ominaisuuksista IM:foundationType, IM:cableType, IM:railingType ja IM:fenceType.
 • Lisätty GPS-lukuun geoidin korkeuden tallennus ominaisuuteen GEOID.
 • Korjattu mittalinjan editoinnin pyöristys, ei enää pyöristä yksittäisiä paikkoja metriin.
 • Korjattu samojen viivaosioiden poisto prioriteettilistan kanssa.
 • Parannettu laskentojen ylityksen käsittelyä:
  • Ylityksen määrän syöttäminen käsin toimii nyt myös tarkistuksen ollessa päällä.
  • Linjalaskenta piirtää eri värillä puuttuvan pystygeometrian osuuden.
 • Korjattu lasketun tilavuuden näyttö pinta-alan laskennnan Kaikki-painikkeen kanssa.
 • Lisätty kaikkiin linjatarkkeisiin A-mitan tallennus ominaisuuteen CRD_A.
 • Korjattu viivalta tai profiililta haettavan makron muotoilu pisteryhmässä.
 • Korjattu negatiivisten arvojen käsittely vanhassa pursotuksessa.
 • Porakaavion laskentatoiminto numeroi luodut viivat automaattisesti.
 • Kolmiointi sallii aktiivisen tiedoston vaihtamisen, eikä enää kolmioi tiedostoa, joka ei ole käytössä.
 • Viivan tihennys toimii nyt myös kaarien kohdalla.
 • Korjattu rasterikuvien paikoituksen lukemista Googlen KML-tiedostoista.
 • Lisätty ensiasennuksen karttapalveluihin Maanmittauslaitoksen avoin WMTS-palvelu.
 • Korjauksia Tekla-kairausformaattiin:
  • Korjattu LB-rivien kirjoitus tekstimuotoisten arvojen kanssa.
  • Korjattu puristinheijarikairauksen kolmannen datasarakkeen desimaalien määrä.
 • Korjauksia Iredes Plan -formaattiin:
  • Korjattu porareikien alkupisteen kirjoitus.
  • Luku kopioi automaattisesti ominaisuudet DrillBitDia ja TypeOfHole kenttiin T1 ja T3.
 • Korjattu siipikairauksen tulkkauksen arvojen laskenta ja tiedoston kirjoitus.
 • Korjattu mallien yhdistämisen rajauksen käsittely joidenkin isoja kolmioita sisältävien mallien kanssa.
 • LAS-kirjoitus antaa selkeämmän virheilmoituksen liian suurista pistenumeroista (>65535).
 • Pituusleikkausikkunaan luettu rakennekerrosten poikkileikkaustiedosto menee nyt oikein kuvatiedostoon.
 • Lisätty uusia viivamakroja:
  • #STARTX, #STARTY ja #STARTZ viivojen alkupisteiden koordinaateille.
  • #ENDX, #ENDY ja #ENDZ viivojen loppupisteiden koordinaateille.
  • #LINEBEARING suuntakulmalle viivan alkupisteestä loppupisteeseen.
 • Optimoitu mallien luku kolmioimalla huomattavasti nopeammaksi.
 • Korjattu kaatuminen editoitaessa matematiikkafunktioita eri toimintojen kautta.
 • Tekstien läpinäkymättömyys toimii nyt myös TitleInfo-erikoisasetuksen kanssa.
 • Muutoksia Sonera-formaattiin:
  • Lisätty kirjoitukseen erikoisasetukset DepthAttribute ja DepthLimit vajaan syvyyden käsittelyyn.
  • DepthAttribute määrää ominaisuuden, jossa on kaaplein syvyys ja DepthLimit minimisyvyyden.
  • Jos syvyys on alle minimisyvyyden, kirjoitetaan kaapelin koodiksi vajaan syvyden koodi.
 • Korjattu tierakenteen XML-kirjoitukseen pystygeometrioiden nimet ja tielinjan pituus.
 • Tiegeometrian kopiointi taiteviivaksi käsittelee nyt pystygeometrian muutoskohdat oikein kaarien kanssa.
 • Korjattu poikkarimittauksen hajapisteiden käsittely, kun ne on mitattu useassa erässä.

Versio 6.6.4.5 (10/2020):

 • Lisätty LandXML/InfraModel PlanFeature-kohteen SurfaceStructure tunnistus ja kirjoitus.
 • Korjattu ominaisuuksien muunnostiedoston koodimakrojen käsittely viivojen ja profiilien kanssa.
 • Korjauksia kairadiagrammeihin:
  • Korjattu skandimerkit akselien selitysteksteissä.
  • Puristin-heijarikairauksen diagrammin vasemman puolen akseli jatkuu nyt 200 Nm asti.
 • Korjattu mallien yhdistämisen optimointia joidenkin rajausviiva-aineistojen kanssa.
 • Korjattu poikkileikkausmassalaskenta, kun poikkileikkaus alkaa yli 10m päästä keskilinjasta.
 • Viivan kopiointi alaspäin malliin toimii nyt oikein pelkän täyttökaltevuuden kanssa.
 • Porakaavion viivojen automaattinen numerointi toimii nyt myös rakolinjan kanssa.
 • Korjattu rakennesuunnittelun pintamaan poiston katkeaminen kauempana rakennepintojen ulkopuolella.
 • Korjattu muuntimien muunnostiedoston suunnan käsittely editoinnissa.
 • Muutettu ECW-toiminnon JP2-tiedostojen koordinaattien käsittelyä, vanha palautuu erikoisasetuksella Flag 32.
 • Korjattu tiedoston ja mallin tarkistuksin MaximumErrors-erikoisasetuksen toiminta.
 • Korjattu ominaisuuksien muunnostiedoston viimeisen rivinvaihdon luku.
 • Korjattu Text-formaatin lainausmerkeissä olevien ominaisuuksien luku pilkulla erotetuista tiedostoista.
 • No labels